ฟังก์ชั่นหลักของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ กลับไปหน้าสินค้า
 
 
ประเภทการใช้งาน
การใช้งานประเภทกราฟฟิก  การใช้งานประเภทโปรแกรม  การใช้งานประเภททั่วไป
รุ่น
FX-7400G PLUS FX-9860GII SD FX-5800P FX-3650P FX-3950P FX-4500PA FX-85ES FX-82ES PLUS FX-85ES PLUS FX-350ES PLUS FX-991ES PLUS FX-350MS FX-115MS FX-991MS
ข้อมูลจำเพาะ
 
จำนวนฟังก์ชัน
406 Over 2,900 664 279 279 242 249 252 252 252 417 240 300 401
ประโยชน์
 
หน่วยความจำ (byte)
20,000 62,000 28,500 360 360 1,103 - - - - - - - -
การแสดงผลแบบหนังสือเรียน / NATURAL-V.P.A.M.
- - - - - - -
การเรียกดูสูตรที่คำนวณก่อนหน้า
- - - -
การถอยหลัง
-
CALC function
- - - - - - - - -
SOLVE function
- - - - - - - - -
ตัวแปร
26 28 26-2398 7 7 26-163 9 9 9 9 9 9 9 9
คุณสมบัติพิเศษ
 
เลขฐานสอง / เลขฐานแปด /  เลขฐานสิบ
- - - - - -
การคำนวนทางตรรกศาสตร์
- - - - - -
สัญลักษณ์การคำนวณวิศวกรรม
- - - - - - - - -
เครื่องหมายวิศวกรรม (ENG/ENG)
-
ค่าคงที่วิทยาศาสตร์
- - 40 - - - - - - - 40 - 40 40
ฟังก์ชันพื้นฐาน
 
ลอคการิทึ่ม (Log,In,10x,ex)
- - - - - - -
การคำนวณเปอร์เซ็นต์
- -
ตรีโกณมิติ (องศา, รัศมี, เส้นทแยงมุม)
-
การแยกตัวประกอบเฉพาะ
- - - - - - - - - - -
แคลคูลัส
 
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
- - - - - -
แคลคูลัสเชิงปริพันธ์
- - - - - -
พีชคณิต
 
สมการหลายชั้น
- - - - - - (3 unknows) (3 unknows) - (3 unknows) (3 unknows)
สมการพหุนาม
- - - - - - (Degree 2, 3) (Degree 2, 3) - (Degree 2, 3) (Degree 2, 3)
ตาราง
- - - - - - -
การคำนวณเมตริกซ์
- - - - - - - - -
การคำนวณจำนวนเชิงซ้อน
- - - - - - -
เรขาคณิต
 
การคำนวณเวกเตอร์
- - - - - - - - - - - -
สถิติ
 
การสุ่มจำนวนนับ
การสุ่มจำนวนเต็ม
- - - - - - - - -
การแก้ไขรายการที่ป้อนทางสถิติ
-
ab เลขยกกำลัง
- - - - - - -
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
สั่งซื้อเครื่องบันทึกเงินสด